ZAKLÁDACÍ LISTINA 

                                                                       Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR

Článek I.

Název nadačního fondu

Název Nadačního fondu zní: Nadační fond Ozbrojených složek ČR (dále jen "nadační fond")

Článek II.

Sídlo nadačního fondu

Sídlo nadačního fondu je: Hodušín 8, 391 61 Opařany

Článek III.

Zakladatel nadačního fondu

Zakladatel nadačního fondu je Tereza Knihová, datum narození 23.7.1980 v Benešově, bytem Hodušín 8, 391 61 Opařany, r.č. 805723/0566

Článek IV.

Účel nadačního fondu

IV. 1. Nadační fond Ozbrojených složek ČR je nezávislá, nezisková organizace se sídlem v Hodušíně založena dne 1.1.2018. Nadační fond vznikl za účelem pomoci a podpory příslušníků ozbrojených složek útvarů Policie ČR, Armády ČR, Vězeňské služby a celní správy.

Nadační fond se obecně prospěšnou činností zavazuje k:

a) poskytování emergentní, krátkodobé či dlohodobé pomoci po zranění a úrazech během výkonu služby příslušníka ozbrojených složek v pracovním poměru delším než 3 roky, k nimž došlo na území České republiky

1) emergentní 

- po jasném specifikování pomoci a podpory zraněným, rodinnými příslušníky či zaměstnavatelem ve formě finanční (peněžitá podpora) či materiální (zdravotní potřeby)

- finanční spoluúčast při proplácení ubytování pro rodinu příslušníka ozbrojených složek v rámci jeho pobytu v nemocničním zařízení

2) krátkodobá 

- podpora kroků vedoucí k urychlení zotavení fyzického a duševního zdraví na základě individualit zraněného

- zprostředkování terapeutické podpory k urychlení rehabilitačního procesu

- nákup či pokrytí finanční spoluúčasti zdravotních či rehabilitačních pomůcek

- zvýšení kvality probíhající zdravotní péče

3) dlouhodobá 

- příspěvek na materiální pomoc v podobě léků, zdravotních potřeb a pomůcek, speciálně upravených pomůcek, rehabilitačních pomůcek, prostředků alternativní medicíny

- zprostředkování materiální pomoci a terapeutické podpory

- zprostředkování služeb sociální péče při snížené soběstačnosti či chronickém onemocnění

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím povaze blížící se služebnímu i civilnímu 

- pořádání akcí ve zdravotnickém zařízení i mimo něj, podpora psychické podpory, urychlení návratu do výkonu služby

-  finanční spoluúčast při proplácení ubytování pro rodinu příslušníka ozbrojených složek v rámci jeho pobytu v rehabilitačním zařízení

- zajištění právních služeb


b) zkvalitňování výcviku služebních psů a výcvikových středisek formou dodávky výcvikového materiálu a edukačních pomůcek, zprostředkování předávání zkušeností mezinárodních cvičitelů zahraničních ozbrojených složek a zlepšování úrovně chovných stanic služebních psů jednotlivých ozbrojených sborů České republiky

c) zprostředkování adopce vysloužilých nebo nevhodných služeních psů ozbrojených sborů České republiky

d) zajišťování prevence kriminality a aktivní účast na snižování počtu trestných činů formou vzdělávacích programů pro mládež a mladistvé, kteří mají potíže s chováním a/nebo disciplínou (diagnostické ústavy, ústavní výchova, nápravná zařízení pro mládež)

e) pořádání odborných přednášek pro mládež a mladistvé určené pro základní a střední školy, které seznamují s činností příslušníků Ozbrojených složek ČR

e) posilování vzájemně prospěšného vztahu mezi ozbrojenými složkami České republiky a veřejností

f) zvyšování povědomí o vynikající službě příslušnícíků Ozbrojených složek České republiky

g) zajišťování zahraniční korespondence s mezinárodními nadačními fondy stejného statutu ke zvyšování úrovně nadačního fondu a zlepšování poskytovaných služeb

IV 2. Účel nadačního fondu může být změn nebo doplněn rozhodnutím správní rady.

Článek V.

Majetekový vklad nadačního fondu

V. 1. Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří peněžitý vklad zřizovatele Terezy Knihové ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

V. 2. Správou vkladu je pověřena Tereza Knihová, datum narození 23.7.1980 v Benešově, bytem Hodušín 8, 391 61 Opařany, r.č 805723/0566.

V. 3. Správce vkladů je povinen předmět vkladu složit na zvlášní účet u banky, který pro nadační fond a na jeho jméno zřídí. Nadační fond nabývá vlastnické právo k předmětu vkladu dnem svého vzniku.

Článek VI.

Používání prostředků nadačního fondu

VI. 1. Prostředky nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem nadačního fondu a pouze k dosažení jeho cílů uvedených v článku IV. Účel nadačního fondu. Prostředky lze poskytovat jak fyzickým, tak právnickým osobám.

VI. 2. O použití prostředků rozhoduje správní rada nadačního fondu.

VI. 3. Prostředky poskytnuté z nadačního fondu jsou účelově vázány a ten komu byly poskytnuty se zavazuje je použít podle stanovených podmínek. V opačeném případě může správní rada požadovat jejich vrácení.

VI. 4. O poskytnutí prostředků se sepisuje smlouva, ve které jsou stanoveny podmínky pro použití prostředků.

VI. 5. Členům orgánů nadačnímu fondu nebo revizorovi a jejich rodinným příslušníkům nelze nadační příspěvek poskytnout.

Článek VII.

Formy nadačního příspěvku

Nadační příspěvek může být poskytnut:

a) formou poskytnutí finančních prostředků

b) formou poskytnutí věcí nebo služeb

c) formou zajitění dodávek věcí nebo služeb

c) jinou formou podle rozhodnutí správní rady

Článek VIII.

Rozhodnutí o poskytnutí nadačího příspěvku

VIII. 1. Žadatel o poskytnutí nadačního příspěvku podá písemnou žádost správní radě. V žádosti uvede bližší informace o důvodu poskytnutí nadačního příspěvku, upřesní jeho výši a/nebo jeho formu. Správní rada si může vyžádat další podrobnější informace, případně je ověřit.

VIII 2.O poskytnutí prostředků nadačního fondu rozhodne správní rada do 7 pracovních dnů od dne doručení žádosti žadatele nebo jejího doplnění.

VIII 3. Žadatel bude o případném poskytnutí nadačního příspěvku informován písemnou formou na adresu žadatele, která bude obsahovat označení žadatele (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo), formu podpory (v případě finanční její výše) a dobu splatnosti.

VIII 4. O poskytnutí nadačního příspěvku zavírá nadační fond a žadatel smlouvu vyhotovenou ve dvou originálech podepsaných za obě strany.

Článek IX.

Správní rada

IX 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Řídí činnost fondu, rozhoduje o všech záležitostech fondu, schvaluje rozpočty a jeho změny, volí nové členy správní rady a revizora a rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků.

Jednání jmenem nadačního fondu

IX 2. Jednání jménem nadačního fondu je pověřen první předseda Tereza Knihová, datum narození 23.7.1980 v Benešově, bytem Hodušín 8, 391 61 Opařany, r.č. 805723/0566.

Členství ve správní radě

IX 3. Správní rada má 3 členy:

a) Tereza Knihová, datum narození 23.7.1980 v Benešově, bytem Hodušín 8, 391 61 Opařany, r.č. 805723/0566

b) Eva Knihová, datum narození 20.3.1956 v Praze, bytem Olivová 117, 251 01 Herink, r.č. 565320/0663

c) Vlastimil Kniha, datum narození 27.7.1997 v Benešově, bytem Olivová 117, 251 01 Herink, r.č. 770727/0560

IX 4. Funční období členů správní rady je na dobu 5ti let.

IX 5. Člen správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

IX 6. Správní rada odvolá z funkce svého člena, která závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo její statut, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu.

IX 7. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do 1 měsíce. Neučiní-li to, jmenuje nového člena správní rady revizor.

IX 8. Zánik členství ve správní radě vzniká uplynutím funkčního období, úmrtím člena správní rady, odvoláním člena správní rady v případě, že člen přestane splňovat podmínky pro členství a/nebo porušil závažným způsobem zákon o nadacích a nadačních fondech. Dále v případě, že opakovaně porušil nadační listinu nebo její statut, nebo porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu.

Jednání správní rady

IX 9. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně 2x do roka. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.

IX 10. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejich členů.

Článek X.

Revizor

X 1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Funkční období je 1 rok. Fyzická osoba může být zvolena revizorem i opakovaně v řadě za sebou.

X 2. Prvním revizorem zřizovatel jmenoval: Slavomír Hes, datum narození 9. 7. 1981 v Novém Městě na Moravě, bydliště Hodušín 8, 391 61 Opařany, r.č.

X 3. Revizor zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem

b) dohlíží, zda-li nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu

c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění

d) nahlíží do účetní knihy a jiných dokladů týkající se nadačního fondu

e) revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá

X 4. Revizor může být správní radou odvolán v případě, že závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo její statut, porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu, porušil závažným způsobem zákon o nadacích a nadačních fondech. Zanikne-li funkce revizora z důvodu uplynutí funkčního období nebo úmrtím revizora, zvolí správní rada nového revizora do 1 měsíce.

Článek XI.

Přeměna nebo zánik nadačního fondu

XI 1. Nadační fond může změnit svou právní formu na nadaci. K přeměně nadačního fondu může dojít také jeho fúzí s jiným nadačním fondem nebo nadací, pokud zúčastněné osoby slouží témuž nebo obdobnému účelu. Při sloučení nadačního fondu s nadací musí být nástupnickou osobou nadace. O přeměně rozhoduje správní rada po předchozím vyjádření revizora.

XI 2. Nadační fond může být zrušen správní radou nebo soudem z důvodu stanovených zákonem. V případě zrušení stanoví správní rada likvidátora, s vyjímkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

XII 1. Tento statut nabývá dne účinnosti dne 1.1.2018.

XII 2. Zřizovatel nadačního fondu prohlašuje, že tato nadační listina je výrazem jeho svobdné a pravé vůle.

XIII 3. Správní rada ze svého středu zvolila první předsedu - Terezu Knihovou.

XIII 3. Otázky v této zakládací listině, případně ve statutu nadačního fondu neupravené se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a Zákonem o nadacích a nadačních fondech, zákon číslo 227/1997 Sb.

V Hodušíně dne 1.1.2018


Tereza Knihová

zakladatel Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR