PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

       Program vzdělávání Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR je zaměřen na děti a mládež ve věku od 9-16 let věku. Naší cílovou skupinou jsou žáci a studenti základních a středních škol, které seznamujeme s prací příslušníků Ozbrojených složek, zvyšujeme povědomí o jejich činnosti a posilujeme vzájemně prospěšné vztahy mezi Ozbrojenými složkami a veřejností. Přednášky jsou vedeny zkušenými lektory s odborným vzděláním a letitými zkušenostmi v oboru. Jsou s vysokou schopností a obětavostí ochotni předávat cenné informace a rady získané během let služby státu. Poutavým a zajímavým způsobem dávají možnost nahlédnout do několika propracovaných okruhů náplně práce příslušníků Ozbrojených složek České republiky. Jednotlivá školská zařízení si tak mohou vybrat z tématických okruhů nejlépe vyhovujícímu jejich prostředí, podmínkám či situaci. 

       Touto primární prevencí se snažíme výchovně, osvětově a poradensky otevřeně hovořit s dětmi nejen o tématech vedoucích k prevenci trestné činnosti a snížení páchání trestných činů. Seznamujeme je také s případnými trestními následky jejich nevhodného chování (trestní odpovědnost) a snažíme se tímto způsobem zmenšovat rozsah a závažnost kriminalního jednání. Zprostředkováváme jim také základy první pomoci, vyprávíme o zemích zdecimovaných válkou a ohrožených teroristickými útoky, učíme jak se ubránit aktivnímu střelci či násilníkovi, hovoříme s žáky přemýšlejícími o přijetí služby k základním útvarům apod. 

       Soustředíme se také na mládež, jejiž chování je společensky nepřizpůsobivé a nebezpečné, tedy na děti a mladistvé umístěné v diagnostických ústavech (dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež se zvýšenou ústavní péčí, ochranná výchova) či střediskách výchovné péče. Zde se snažíme sekundární prevencí minimalizovat recidivu trestné činnosti mládeže. 

   Po ukončení přednášky (35 min.) dáváme prostor volné diskuzi, kde respektujeme názory žáků, zodpovídáme jejich případné dotazy a obecně zvyšujeme důvěryhodnost příslušníků Ozbrojených složek. 

Mezi tématické okruhy např. patří:

- bezpečnější škola (jak postupovat v případě útoku aktivního střelce) 

- bezpečnost a ochrana žáků při venkovních školních aktivitách (čím se vybavit a jak a co používat na školním výletě, škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.)

- základy poskytování první pomoci 

- den bojového medika v zahraniční misi

- dnešní podoba zemí zdecimovaných válkou očima válečného reportéra

- proč a jak do aktivních záloh AČR

Zdraví a bezpečnost dětí je na prvním místě!