O NADAČNÍM FONDU

     Činnost a získané prostředky Nadačního fondu Ozbrojených složek České republiky jsou určeny všem příslušníkům Policie ČR, Armády ČR, Celní správy a Vězeňské služby, kteří se ocitli v tíživé situaci. Poskytumeme efektivní emergentní, krátkodobou i dlouhodobou pomoc na základě jasně charakterizovaných specifik a formy podpory předaných osobním kontaktem se zraněným (s ohledem na povahu jeho zranění, úrovně vědomí apod.), jeho rodinnými příslušníky nebo zaměstnavatelem.

        Získané fiannční a materiální dary předáváme zraněným či rehabilitovaným příslušníkům OZ ČR v souladu s naším statutem, posláním a svobodnou vůlí dárců (ty jsou charakterizovány písemně, ústně či zprávou pro příjemce v bankovním převodu). O všech přijatých darech a příjmech Nadačního fondu předáváme pravdivé, úplné a zdokumentované informace. Nabité prostředky využíváme co nejefektivněji a v souladu s platnými zákony ČR.  Veškeré naše kroky a činnost je koordinována se zraněným či rehabilitovaným příslušníkem OZ, v případě jeho souhlasu s jeho rodinou či zaměstnavatelem. 

          Hlavním nástrojem pro transparentnost, věrohodnost a jasný přehled využívaných finančních a materiálních darů je transparentní účet vedený u FIO banka (https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2601382963), kde má kdokoliv možnost nahlédnout do příjmů, výdajů a aktuálního stavu hospodařícího účtu. Na těchto webových stránkách také otevřeně zveřejňujeme zakládací listinu Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR, na konci každého roku výroční zprávu a finanční uzávěrku. Ručíme za to, že členové správní rady jsou způsobilý k právním úkonům a jsou bezúhonní. Každý člen správní rady jedná tak, aby neohrozil svým jednáním fungování Nadačního fondu a  její dobré jméno. V zájmu svém i v zájmu Nadačního fondu usilujeme o vzdělávání v této profesi, prohlubování znalostí a dovedností, pracujeme na výměně informací a pravidlené korespondenci se zahraničními Nadačními fondy podobného statutu.  

                Jsme vděčni za každý dar. Plně respektujeme potřeby dárce i jeho případné odmítnutí. Pro získání finanční podpory, bez které se činnost našeho Nadačního fondu neobejde a je na ní plně závislá, oslovujeme pouze takové potenciální dárce, kteří jsou pro Nadační fond přijatelní.