Příslušníci ozbrojených složek chrání naši bezpečnost. Denně ve svých službách státu a občanům nasazují zdraví a životy. Mnohým z nich smysl pro povinnost rozvrátil osobní i rodinný život. A pokud jsou právě oni zraněni při výkonu svého povolání, zasluhují podporu v průběhu léčebného a rehabilitačnho procesu a maximální pomoc při návratu do výkonu služby. 

      100% všech finančních prostředků přijatých prostřednictvím našeho transparentního účtu a veškerá činnost Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR jsou určeny všem příslušníkům Policie ČR, Armády ČR, Vězeňské služby a Celní správy. Poskytujeme jim emergentní, krátkodobou a dlouhodobou pomoc v podobě finančních příspěvků na rehabilitační procedury či lázeňské pobyty, léčebnými pomůckami, terapeutickou podorou, právními službami a dalšími dostupnými způsoby napomáháme k jejich celkové rehabilitaci v případě zranění, poranění či úrazu způsobeném při výkonu jejich povolání.

    Mezi další činnosti Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR patří vzdělávání mládeže formou odborných přednášek týmem našich lektorů, jenž mají za cíl vést k prevenci kriminality a ke snížování páchání tresných činů. Formou primární prevence zajišťujeme výchovná, vzdělávací a osvětová setkání s mládeží na základních a středních školách. Naše aktivity se budou v budoucnu rozšířovat i na sekundární prevenci mezi rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli či oběťmi trestné činnosti (ochranná výchova, ústavní péče, střediska výchovné péče, ústavní výchova apod.). Naše přednášky a setkání jsou určené také pro soukromé společnosti (Dny pro zaměstnance, Dny dětí, firemní akce apod.), čímž se svými silami snažíme získat finanční prostředky pro činnost našeho nadačního fondu.

    Náš třetí program je zaměřený na podporu služební kynologie jednotlivých Ozbrojených sborů, pomoci při kynologických soutěžích služebních psovodů a zprostředkování adopce vysloužilých, starších nebo nevhodných služebních psů.

    Jsme neziskovou organizací plně závislou na finančních příspěvcích a darech, fungujeme nad rámec zákonných požadavků, dodržujeme etické principy, jednáme transparentně, průkazně a doložitelně a svou činnost vyvíjíme maximálně účelně a kvalitně. Členové správní rady a dozorčí orgán vykonávají svou činnost bez jakéhokoliv nároku na finanční ohodnocení. 

Pomáháte nám a chráníte nás ve chvílích naší nouze. Tento fond je prostředkem, jak vám můžeme poděkovat a pomoci v těžkém období vašich životů.....DĚKUJEME!